Sterk Techniekonderwijs Zeeland

Op veel scholen leven ideeën hoe het onderwijs over Wetenschap &Techniek verrijkt kan worden. Dit Stimuleringsfonds heeft tot doel om schoolteams financieel te steunen bij de realisatie van hun plannen. Dit kan bijvoorbeeld zijn door de aanschaf van leermiddelen, het inhuren van deskundigheid of structureel overleg te gaan voeren met een vo-school in de omgeving over een didactisch/pedagogische leerlijn vanuit de bovenbouw po tot in de onderbouw vo.

Stimuleringsfonds basis- en voortgezet onderwijs

Optimaal (binnen de doelstellingen van Sterk Techniek Onderwijs Zeeland) zijn projecten waarbij ook het lokale bedrijfsleven een – actieve – rol vervult om leerlingen kennis te laten maken met Wetenschap&Techniek. Dat is ook de reden dat de stuurgroep Sterk Techniek Onderwijs Zeeland middelen beschikbaar heeft gesteld om scholen en schoolteams in de gelegenheid te stellen hun ideeën rondom deze doelstelling te realiseren.

Aanvraag

Aanvragen kunnen worden ingediend met behulp van een voor-gestructureerde vragenlijst/plan van aanpak, welke eenvoudig is in te vullen. Beoordeling van de aanvragen zal gebeuren door een onafhankelijke beoordelingscommissie die advies uitbrengt aan de Stuurgroep Sterk Techniek Onderwijs Zeeland. PO scholen kunnen voor de tweede tranche  een aanvraag indienen tussen 1 april 2022 en 1 juli 2022.

Zie voor meer informatie het reglement Stimuleringsfonds po/vo.

Training Techniekcoördinator

Wilt u Wetenschap & Techniek opnemen in het lesprogramma en gaat u op uw school een coördinerende rol spelen om techniek te implementeren in het onderwijs? Wilt u van betekenis zijn voor het ontwikkelen van onderzoeks- en ontwerpvaardigheden bij leerlingen van groep 1 t/m groep 8? Helpt u collega’s graag op weg om gevarieerde lessen techniek te geven en daarbij praktijkvoorbeelden uit het Zeeuwse bedrijfsleven betrekken? Kies dan voor de training Techniekcoördinator aan de HZ, die in samenwerking met Huis van de Techniek en Sterk Techniek Onderwijs Zeeland ontwikkeld is.

Meer informatie over deze training vindt u in deze pdf. Aanmelden voor de training kan via deze link. 

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Mabri Fennema (programmamanager STOZ) of Dick Schipper (directeur Huis van de Techniek). Meer informatie over het project Sterk Techniekonderwijs Zeeland vindt u op deze website.