De komende jaren groeit het tekort aan technische professionals op de Zeeuwse arbeidsmarkt. Hoe zorg je ervoor dat er in de provincie voldoende gekwalificeerde technici blijven? Op deze vraagt geeft het Techniekpact Zeeland antwoord. Het Techniekpact Zeeland is een plan van aanpak, waarin betrokkenen uit het Zeeuwse onderwijs, bedrijfsleven en overheden gezamenlijk ideeën hebben vastgelegd om aan de vraag naar adequaat opgeleid technisch personeel te kunnen (blijven) voldoen.

Ambities

In samenwerking met verschillende partijen en in opdracht van het Zeeuws 3O-overleg, heeft Huis van de Techniek het pact opgesteld. In verschillende bijeenkomsten brachten zestig vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden hun inbreng, waarbij gezamenlijk de volgende vijf ambities zijn bepaald:

1. Leren in techniek

Kwalitatieve en kwantitatieve afstemming van het aanbod voortgezet- en beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt is binnen de context van Zeeland optimaal en wordt regelmatig bijgesteld op actualiteit.

2. Leren in techniek

Voor de sector zijn voldoende en adequaat getrainde opleiders beschikbaar.

3. Werken in techniek

Samenwerking tussen regionale en sectorale netwerken wordt verder gestimuleerd en zorgt voor toename van de instroom voor de technische sector en vergroot daarmee het arbeidspotentieel.

4. Kiezen voor techniek

 • Het aantal leerlingen dat in Zeeland kiest voor een beroepsopleiding in de technische sector neemt toe van 28% naar 35% in 2020.
 • Deelname van meisjes bij deze opleidingen stijgt van 22% naar 30% in 2020.
 • Iedere Zeeuwse regio heeft een school met een vmbo-afdeling g/t/mavo met een technisch profiel.
 • Iedere Zeeuwse regio heeft een school met een havo/vwo-afdeling met een technisch profiel.

5. Werken in techniek

Duurzame inzetbaarheid is integraal onderdeel van het beleid van het bedrijfsleven; Intersectorale mobiliteit is in Zeeland een krachtig instrument in het kader van behoud van technisch talent.

Actieprogramma

Op basis van het conceptvoorstel is door Huis van de Techniek een Actieprogramma opgesteld voor de periode 2017-2020. In dit plan staan concrete acties beschreven, aangevuld met namen van de partijen die aan de slag gaan om de acties uit te voeren. Huis van de Techniek heeft hierbij een coördinerende rol.

Het officiële startschot voor het Actieprogramma werd tijdens de participantenbijeenkomst gegeven door bestuurders uit het 3O-overleg en Doekle Terpstra (Techniekpact Nederland). De bestuurders zijn:

 • John Dane (HZ);
 • Joyce Witte (VNO NCW);
 • Harry van der Maas (gedeputeerde Onderwijs);
 • Bert Vogel (voorzitter bestuurlijk overleg onderwijs Zeeland);
 • André van der Reest (voorzitter arbeidsmarktregio Zeeland);
 • Ad Vis (CPOZ);
 • Hendrik-Jan Arenthals (Scalda).

Onder leiding van professor Hu Zitta werd in tweetallen een chemische zaklamp gemaakt, waarmee zij hun licht lieten schijnen op het Techniekpact.

U vindt het Techniekpact Zeeland bij Publicaties.